thông thường thuật ngữ lộ diện | Bí mật mạnh mẽ nhất về Baccarat năm 2023

Baccarat là một trò chơi đánh bạc rất phổ biến, thường được chơi tại các sòng bạc. Trong trò chơi này có nhà cái và người chơi, người chơi có thể đặt cược vào bên nào sẽ chiến thắng hoặc có phải kết quả hòa không. Ngoài ra, Baccarat còn có một số thuật ngữ và biểu đồ đặc biệt như cặp nhà cái, cặp người chơi, đường lớn, đường nhỏ, v.v. Các thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các kết quả và con đường khác nhau của trò chơi.

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến trong Baccarat:

 

Ngân hàng (Banker): Bên đảm nhận vai trò ngân hàng trong Baccarat.

Người chơi (Player): Bên đặt cược đối đầu với ngân hàng trong Baccarat.

Hòa (Tie): Trường hợp kết quả của Baccarat là hòa.

Cặp nhà cái (Banker Pair): Trường hợp hai lá bài của ngân hàng là một cặp.

Cặp người chơi (Player Pair): Trường hợp hai lá bài của người chơi là một cặp.

Đường lớn (Big Road): Một loại biểu đồ ghi lại kết quả trò chơi trong Baccarat.

Đường nhỏ (Small Road): Một loại biểu đồ dựa trên Đường lớn trong Baccarat.

Đường Đại Nhật (Big Eye Boy Road): Một loại biểu đồ dựa trên Đường nhỏ trong Baccarat.

Đường gián đoạn (Cockroach Pig Road): Một loại biểu đồ dựa trên Đường nhỏ trong Baccarat.

Tổng xúc xắc (Dice Total): Trường hợp kết quả của Baccarat là tổng điểm của ba xúc xắc.

Rồng (Dragon): Một cách gọi khác cho bên ngân hàng trong Baccarat.

Hổ (Tiger): Một cách gọi khác cho bên người chơi trong Baccarat.

Lớn (Big): Trường hợp đặt cược kết quả là số lớn trong Baccarat.

Nhỏ (Small): Trường hợp đặt cược kết quả là số nhỏ trong Baccarat.

Hòa (Tie): Trường hợp kết quả của Baccarat là hòa.

Đường Z (Zigzag Road): Một loại biểu đồ dựa trên Đường lớn trong Baccarat.

Hòa nhau (Standoff): Tình huống trong trò chơi Baccarat khi kết quả là hòa.

Quy tắc trò chơi (Game Rules): Quy tắc và cách chơi trong trò chơi Baccarat.

Đặt cược (Place a Bet): Thực hiện việc đặt cược trong trò chơi Baccarat.

Bên đỏ (Red Side): Biệt danh khác của bên nhà cái trong trò chơi Baccarat.

Bên đen (Black Side): Biệt danh khác của bên người chơi trong trò chơi Baccarat.

Đôi bên đỏ (Red Side Pair): Tình huống khi hai lá bài của bên đỏ là một đôi trong trò chơi Baccarat.

Đôi bên đen (Black Side Pair): Tình huống khi hai lá bài của bên đen là một đôi trong trò chơi Baccarat.

Lớn bên đỏ (Red Side Big): Tình huống khi kết quả cược cho bên đỏ là số lớn trong trò chơi Baccarat.

Lớn bên đen (Black Side Big): Tình huống khi kết quả cược cho bên đen là số lớn trong trò chơi Baccarat.

Nhỏ bên đỏ (Red Side Small): Tình huống khi kết quả cược cho bên đỏ là số nhỏ trong trò chơi Baccarat.

Nhỏ bên đen (Black Side Small): Tình huống khi kết quả cược cho bên đen là số nhỏ trong trò chơi Baccarat.

Đôi nhà cái bên đỏ (Red Side Banker Pair): Tình huống khi hai lá bài của nhà cái bên đỏ là một đôi trong trò chơi Baccarat.

Đôi nhà cái bên đen (Black Side Banker Pair): Tình huống khi hai lá bài của nhà cái bên đen là một đôi trong trò chơi Baccarat.

Đôi người chơi bên đỏ (Red Side Player Pair): Tình huống khi hai lá bài của người chơi bên đỏ là một đôi trong trò chơi Baccarat.

Đôi người chơi bên đen (Black Side Player Pair): Tình huống khi hai lá bài của người chơi bên đen là một đôi trong trò chơi Baccarat.

Hòa bên đỏ (Red Side Tie): Tình huống khi kết quả cho bên đỏ là hòa trong trò chơi Baccarat.

Hòa bên đen (Black Side Tie): Tình huống khi kết quả cho bên đen là hòa trong trò chơi Baccarat.

Rồng bên đỏ (Red Side Dragon): Biệt danh khác của bên đỏ trong trò chơi Baccarat.

Rồng bên đen (Black Side Dragon): Biệt danh khác của bên đen trong trò chơi Baccarat.

Hổ bên đỏ (Red Side Tiger): Biệt danh khác của bên đỏ trong trò chơi Baccarat.

Hổ bên đen (Black Side Tiger): Biệt danh khác của bên đen trong trò chơi Baccarat.

Hòa bên đỏ (Red Side Standoff): Tình huống khi kết quả cho bên đỏ là hòa trong trò chơi Baccarat.

Hòa bên đen (Black Side Standoff): Tình huống khi kết quả cho bên đen là hòa trong trò chơi Baccarat.

Số tiền cược (Bet Amount): Số tiền được đặt cược trong trò chơi Baccarat.

Tỷ lệ cược (Odds): Tỷ lệ cược cho kết quả đặt cược trong trò chơi Baccarat.

Scroll to Top